عصر تبلیغ نو

بررسی مبانی و مقدمات ورود به عرصه تبلیغ دین در رسانه های نوین(فضای مجازی)
به زبانی ساده و روان و سطح مقدمات